Kvalifikováni pro Vaši ochranu

O asociaci

Asociace prevence kriminality a zabezpečení z.s. je zapsaný spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružovat odborně způsobilé, a obchodně korektní jak fyzické tak i právnické osoby, které navrhují způsob zabezpečení, prodávají, montují či instalují a servisují, kvalitní certifikované prostředky zabezpečení domácností a firem. Působící v oblasti ochrany osob, prevence kriminality a požární prevence.

NAŠÍM POSLÁNÍM je především

 • Činnost v oblasti poradenství a ochrany spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám. A to především klamavým, silně nátlakovým až agresivním metodám prodeje.
 • Podpora prodeje kvalitní certifikované zabezpečovací techniky.
 • Poradenství a technická podpora pro firmy a dodavatele zabezpečení.
 • Školení montážních postupů odborných techniků pro zachování certifikační úrovně bezpečnosti výrobků.
 • Vzdělávání jednotlivců či vybraných skupin (senioři, mladiství, bytová družstva, společenství vlastníků) v oblasti prevence kriminality a zvyšování osobního bezpečí a ochrany majetku.
 • Činnost v oblasti propagace zabezpečení, ochrany majetku a osob, prostřednictvím projektu PREVENCE KRIMINALITY BEZPEČNÝ BYT.

PROJEKT

PREVENCE KRIMINALITY a 

požární prevence –

BEZPEČNÝ BYT

Projekt BEZPEČNÝ BYT je duševním vlatnictvím Asociace prevence kriminality a zabezpečení z.s.. Je zaměřen na osobní bezpečnost občanů (zejména rizikových skupin, jako jsou děti a senioři), na jejich vzdělávání a větší informovanost. S tím souvisí rovněž prevence bytové kriminality a požární prevence. Také různé preventivní akce a projekty, vedoucí ke zvýšení bezpečnostních standardů domácností. 

Provádíme bezplatná školení (ať už jednotlivců, členů bytových družstev, či společenství vlastníků) v oblasti zabezpečení domácností proti nejběžnějším metodám vloupání do bytu a požárně preventivních opatřeních v domě a jednotlivých bytových jednotkách.

Asociace je neziskovou organizací, a proto veškerou tuto osvětovou činnost vykonává pro občany ZDARMA. Rovněž veškeré dárkové předměty, informační a vzdělávací materiály, a bonusové výrobky pro zvýšení bezpečnosti – jsou zcela ZDARMA.

CÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE:

Spokojený život občanu v bezpečných domech a bytech.

Zvýšení celkového povědomí o zabezpečení bytu a domu, a společném soužití vedoucímu k celkově bezpečnému prostředí pro život.

Zvýšení celkového povědomí o protipožárni prevenci v jednotlivých bytech a i v rámci celého domu.

Podpora prodeje kvalitních certifikovaných bezpečnostních prvků, jak v oblasti zabezpečení, tak i požární prevence.

Prosazování odborné montáže techniky, oprávněnými koncesí pro poskytování služeb k ochraně majetku a osob.

Celkové zlepšení profesionality a korektnosti v této oblasti našeho života.

 NOVÝ PROJEKT
 ASOCIACE 2019

Nový projekt asociace zabezpečení – spuštěný od 01. 06. 2019 a to v návaznosti na projekt Ministerstva vnitra České republiky, který byl spuštěný na konci roku 2018 s názvem

Zabezpečte se

Aplikaci do mobilu s podněty a doporučeními policie – jak si co nejlépe zabezpečit byt a ochránit bezpečí osob sobě blízkých si můžete zdarma stáhnout ze stránek zabezpectese.cz.

Projekt 1000 RODIN V BEZPEČÍ si klade za cíl, během jednoho roku zvýšit bezpečnostní standard zabezpečení bytu 1000 rodinám v ČR, a rovněž zvýšit jejich povědomí o ochraně osobního bezpečí, majetku a požární prevenci.

Toho cíle chceme dosáhnout bezplatnou osvětovou činností, školením a BEZPLATNOU MONTÁŽÍ JEDNOHO Z PRVKU ZABEZPEČENÍ BYTU.
Jedná se o Bezpečnostní kování Best-Z (v běžné prodejní ceně 2.490 Kč) chránící vstupní dveře do bytu – proti vysazení, vypáčení a vyražení.

Pokud byste měli zájem v rámci projektu 1000 RODIN V BEZPEČÍ, bezplatně zvýšit zabezpečení svého bytu, prosíme napište nám na adresu: info@asociace-pkz.cz. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje: Jméno, adresu, telefon, e-mail.

INFORMACE O PROJEKTU PRO RODINY

V rámci tohoto projektu Vám naší PREVENTISTÉ bezplatně vyhotoví PROTOKOL O STAVU DVEŘÍ, který Vám ukáže v jakém stavu dveře jsou, a to ať po stránce bezpečnosti, tak i po stránce požární odolnosti. Jeho výsledek Vám pak poukáže na nedostatky, které by bylo potřeba řešit v zájmu vlastního bezpečí, ochrany vašeho majetku a blízkých osob v bytě žijících. A to nejen v oblasti bezpečnosti, ale rovněž v oblasti požární ochrany vašeho bytu.

Následným vyplněním tohoto CERTIFIKÁTU, a jeho odesláním některé z montážních firem, se kterými v rámci tohoto projektu spolupracujeme, pak získáte tento BONUS OD ASOCIACE ZDARMA, a rovněž i možnost získat další prvky zabezpečení, které asociace lidem dává. Další informace ohledně těchto bonusů, vám rádi poskytnou pracovníci spolupracujících firem.

6 nejčastějších způsobů vloupání

Vypáčení zámkové části
Vypáčení zámkové části
Vylomení zárubně v zámkové části
Vylomení zárubně v zámkové části
Odvrtání vložky, vyplanžetování, SG metoda
Odvrtání vložky, vyplanžetování a SG metoda
Vysazení dveří z pantů
Vysazení dveří z pantů
Rozlomení vložky
Rozlomení vložky
Vylomení pantů ze dveří
Vylomení pantů ze dveří

Lidé obecně málo přemýšlejí,
jaký dopad na jejich život může mít
případné vloupání do jejich bytu

 1. Možnost fyzického ohrožení Vás nebo vašich blízkých

 2. Ztráta soukromí a důvěrných materiálů citlivého charakteru

 3. Ztrátu osobních věcí, ke kterým mám hluboký citový vztah

 4. Odcizení hodnotných věcí jako je zlato peníze a movitosti

 5. Zničení vstupních dveří a investici do nového zabezpečení (pro zajímavost: průměrná cena škody v ČR je asi 100.000 Kč, ale průměrná částka vyplacená pojišťovnami v roce 2016 je jen asi 55.000 Kč)

 6. Spoustu času při jednání na policii a pojišťovně

 7. Psychické trauma dlouhodobě navozující strach a obavy

ZÁSADY A doporučení

Zásada č. 1

Ochrana proti vyražení dveří.

Doporučení

Bezpečnostní protipožární dveře s třídou bezpečnosti minimálně 2.

Zásada č. 2

Ochrana proti vypáčení zámkové části dveří.

Doporučení

Bezpečnostní kování a bezpečnostní štít s výztuží.

Zásada č. 3

Ochrana proti rozlomení vložky.

Doporučení

Kvalitni bezpečnostní kování s překrytím vložky.

Zásada č. 4

Ochrana vložky proti planžetování, SG metodě, odvrtání.

Doporučení

Bezpečnostní vložka s ochranou proti těmto metodám vloupání.

Zásada č. 5

Ochrana zárubní v oblasti zámkové části proti vyražení.

Doporučení

Bezpečnostní kování, vyztužující zárubeň a zabraňující jejímu vylomení. Celkově zvýšuje stupeň osobní bezpečnosti v domácnosti.

Zásada č. 6

Ochrana proti vysazení dveří a vylomení pantů.

Doporučení

Bezpečnostní kování které je nejen vyztužujícím prvkem, ale rovněž chrání panty proti vylomení z dveří a zabraňuje vysazení dveří z pantů.

Zásada č. 7

Ochrana proti možnosti napadení osob

Doporučení

Bezpečnostní mříž, oddělující osoby uvnitř bytu od možného pachatele. V případě nekompetentního otevření dveří – zejména dětmi či seniory.

Kontakt

Asociace prevence kriminality a zabezpečení z.s.

Sídlo:
Teslova 1129/2b702 00 Ostrava 1

IČ: 05241847

Účet č.: 2101605921/2010 (Fio Banka)

Společnost Asociace prevence kriminality a zabezpečení z.s. je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  oddíl L, vložka 15235.

Firmy, které se podílejí na projektu
bezpečný byt

Certifikovaní preventisté bytové kriminality 2019

Všichni spolupracovníci asociace se musí prokázat PLATNÝM CERTIFIKÁTEM – PREVENCE KRIMINALITY a POŽÁRNÍ PREVENCE (viz vzory).

Nikdo, kdo tento platný certifikát nemá (i když by měl nějaké materiály či letáčky asociace), NENÍ PARTNEREM ASOCIACE a ani není nijak pověřen k vykonávání jakékoliv preventivní činnosti v jejim jménu.

Zde si můžete ověřit aktuální seznam CERTIFIKOVANÝCH PREVENTISTŮ a SPOLUPRACUJÍCH FIREM.

Zdeněk Krejcar
Martin Krejčiřík
Regina Jedlovcová
Milan Jedlovec
Věrka Marešová

Miroslav Bečka
Tomáš Zlámal
Mitlohner Lukáš
Mitlohner Petr
Vurm Jakub

Kýr František
Roman Slezák
Štěpán Vladimír
Urubek Dušan
Šmejkalová Helena

Jakub Daněk
Fojt Karel

Etický kodex

1. Zakázané praktiky

Prodejci nepoužívají zavádějící, klamavé či nepoctivé obchodní praktiky. Jedná se především o uvádění věcně nesprávných informací, které by mohly vést spotřebitele k  rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.  Popřípadě i pravdivých informací, které by mohly vést k rozhodnutí spotřebitele, které by jinak neučinil ohledně

 • existence a podstaty výrobků a montáže (produktu)
 • hlavních znaků výrobků a montáže
 • rozsahu závazku prodávajícího, motivu pro obchodní praktiku a podstaty prodejního postupu
 • ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody
 • nutnosti servisu, náhradního dílu, výměny nebo opravy
 • podstaty, charakteristických rysů a práv prodávajícího
 • práv spotřebitele, včetně práva na náhradní dodání nebo vrácení kupní ceny vyplývajících z práv z vadného plnění nebo rizika, kterému může být vystaven

Dále prodejci nepoužívají praktiky vedoucí k záměně s jiným výrobkem nebo službou, ochrannou známkou nebo obchodní firmou jiného produktu nebo prodávajícího.

Dále prodejci nepoužívají klamavá opomenutí, když prodejce opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě.

Za podstatné informace se považují:

 • hlavní znaky výrobku nebo služby
 • adresa a totožnost prodávajícího nebo osoby, která jedná jeho jménem nebo na jeho účet
 • cena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, nebo pokud z povahy výrobku nebo služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu, a případně i veškeré další platby za dopravu nebo dodání, nebo pokud tyto platby nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové další platby
 • ujednání o platebních podmínkách, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností
 • právo na odstoupení od smlouvy nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují, a podmínky jejich uplatnění

2. Prokázání totožnosti

Na začátku obchodních prezentací přímí prodejci bez vyzvání pravdivě jednoznačně uvádí totožnost svou i totožnost společnosti, povahu výrobků (produktu) a účel své nabídky potenciálním spotřebitelům.

3. Prezentace a ukázky

Před uzavřením prodeje provedou přímí prodejci představení a předvedení produktu a poskytnou informace požadované zákonem. Prodejci nabízí spotřebitelům prezentace a ukázky produktů, které jsou přesné a úplné co do ceny, podmínek platby, podmínek pro vrácení produktů, záručních podmínek, poprodejního servisu a dodacích lhůt. Prodejci odpovídají na všechny otázky spotřebitelů přesně a srozumitelně. Uvádí-li prodejci tvrzení ohledně účinnosti výrobku (produktu), ať již ústní či písemná, potom to smí být pouze taková tvrzení, která jsou schválena asociací.

4. Objednávkový formulář

Spotřebiteli se doručuje či zpřístupňuje písemný objednávkový formulář v okamžiku či před uskutečněním  prodeje. V objednávkovém formuláři je uvedena společnost a prodejce a obsahuje celé jméno (název), trvalou adresu a telefonní číslo společnosti či prodejce, a všechny důležité prodejní podmínky. Záruční podmínky, podrobnosti o poprodejním servisu a jeho omezeních, doba trvání záruky a nápravné kroky dostupné spotřebiteli jsou jasně vymezeny v objednávkovém formuláři a dalších dokumentech přiložených k zabezpečovacímu produktu.

5. Propagace

Propagační dokumenty, inzeráty a poštovní zásilky neobsahují popis, informace, fotografie či ilustrace výrobku, které by byly klamavé či zavádějící. Propagační dokumenty obsahují název a adresu či telefonní číslo společnosti, případně i telefonní číslo přímého prodejce.

6. Reference

Reference ani jiná doporučení se nepoužívají způsobem pro spotřebitele zavádějícím.

7. Porovnávání a očerňování

Společnosti a přímí prodejci se zdrží srovnávání, které by mohlo být zavádějící nebo které se neslučuje se zásadami poctivé konkurence. Prodejci nejsou oprávněni přímo či nepřímo očerňovat jiné firmy či produkty. Společnosti a přímí prodejci nejsou oprávněni nekale využívat praktiky spojené s obchodním názvem a symbolem jiné firmy či produktu.

8. Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Společnosti a přímí prodejci zajistí, aby objednávkový formulář obsahoval právo na odstoupení ve lhůtě rovnající se alespoň lhůtě stanovené zákonem.

9. Dodávka

Pokud se strany nedohodnou jinak, budou veškeré objednávky zpracovávány co nejrychleji, v každém případě však nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni, k němuž zákazník objednávku podepsal.

10. Vzdělávání a školení

Asociace zajistí patřičné vzdělávání a školení, jež přímým prodejcům umožní pracovat etickým způsobem, a to včetně informací o tomto etickém kodexu. Školení může být realizováno formou lekcí, písemných manuálů, příruček nebo audiovizuálních materiálů poskytnutých zdarma nebo za přiměřenou cenu. Asociace nebude  využívat vzdělávací programy jako zdroj zisku.